contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

konkurs

Filtering by Tag: Zmień fryzurę na wiosnę

Zmień fryzurę na wiosnę - regulamin

Katarzyna Pyrek

Regulamin konkursu „Wiosenny konkurs DYKF” organizowanego w ramach profilu „DYKF” w serwisie społecznościowym Facebook.

(zwany dalej „Regulaminem”)

§ 1 [Postanowienia ogólne]

1. Organizatorem konkursu „Wiosenny konkurs DYKF” organizowanego w ramach profilu DYKF, w serwisie społecznościowym Facebook, w terminach i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, (dalej: „Konkurs”)  jest AP Media, z siedzibą na ul. Zawiszy 12/109, 01-167 Warszawa, (dalej: „Organizator”).

2. Fundatorem nagrody, opisanej w § 5 ust. 1 poniżej w Konkursie jest Bartek Janusz; ul. Mokotowska 19, 00-560 Warszawa, REGON: 015676349, NIP: 7781314606. Niniejszy Regulamin jest wiążący dla:

a) Organizatora;

b) osób biorących udział w Konkursie zgodnie z treścią Regulaminu, w tym § 3 ust. 1 i ust. 2 poniżej, (dalej: „Uczestnicy”).

4. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, zasady wyłaniania laureatów i zwycięzcy Konkursu oraz prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników.

5. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na profilu internetowym DYKF.pl, w ramach serwisu społecznościowego Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/doyouknowfashion, dalej: „Fanpage DYKF”).

6. Organizator zastrzega sobie możliwość, na każdym etapie trwania Konkursu, wykluczenia Uczestnika, który działa w sposób sprzeczny z warunkami Konkursu, opisanymi w niniejszym Regulaminie lub w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

7. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa (dalej: „Komisja”) składająca się z trzech osób wskazanych przez Organizatora.

8. Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany czy wspierany przez właściciela serwisu społecznościowego Facebook. Facebook i Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami Regulaminu serwisu społecznościowego Facebook.

9. Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie profilu DYKF, w ramach serwisu społecznościowego Facebook, z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora lub pozostających poza kontrolą Organizatora.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w dostępie Uczestników, do profilu DYKF w serwisie społecznościowym Facebook, w trakcie trwania Konkursu, które są wynikiem działań lub zaniechań nieleżących po stronie Organizatora, w szczególności będących wynikiem działań lub zaniechań portalu Facebook, braku dostępu Uczestnika do Internetu.

§ 2 [Uczestnicy Konkursu]

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które:

a) w chwili rozpoczęcia Konkursu ukończyły 18. rok życia;

b) mają pełną zdolność do czynności prawnych;

c) zamieszkują na stałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

d) zapoznały się z Regulaminem i zaakceptowały Regulamin, zgodnie z zasadami określonymi w § 3 ust. 2 poniżej.

2. Przystąpić do Konkursu można w każdym czasie jego trwania.

4. Konkurs jest przeznaczony wyłącznie dla fanów Funpage’a DYKF. W celu uniknięcia wątpliwości przez fanów Funpage’a DYKF rozumie się osobę, która przed przystąpieniem do Konkursu polubiła Funpage DYKF przez efektywne kliknięcie ikony „lubię to” na Funpage’u DYKF.

§ 3 [Zasady uczestnictwa]

1.Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:

a) spełnianie warunków, o których mowa w § 2 powyżej;

b) posiadanie przez Uczestnika Konkursu konta w serwisie społecznościowym Facebook;

c) zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, dostępnym na Funpage’u DYKF i zaakceptowanie jego treści w sposób określony w ust. 2 poniżej.

2. Spełnienie obowiązku określonego pkt. c) powyżej, przez osobę chcącą wziąć udział w Konkursie zostaje potwierdzone przez złożenie oświadczenia o treści „zapoznałem/am się z regulaminem konkursu „Wiosenny konkurs DYKF” organizowanym w ramach profilu DYKF, w serwisie społecznościowym Facebook oraz akceptuje wszystkie warunki tego regulaminu”, w wiadomości zawierającej zdjęcie, które osoba chcąca wziąć udział w Konkursie przesyła w formie e-maila na adres: konkurs@dykf.pl , jako wpis, o którym mowa w § 4 ust.1 poniżej.

3. Powyższa treść formuły oświadczenia zostanie udostępniona wraz z Regulaminem przez Organizatora w serwisie DYKF przy informacji o warunkach Konkursu. Osoba chcąca wziąć udział w Konkursie będzie miała możliwość „przeklejenia”, do wysyłanej przez siebie wiadomości e-mail, powyższej formuły oświadczenia o akceptacji Regulaminu.

4. Jakiekolwiek zdjęcie i odpowiedzi wysłane przez osobę chcącą wziąć udział w Konkursie bez oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, zostanie uznane przez Organizatora za nadesłane przez osobę niebędącą Uczestnikiem i jako takie nie będzie przez Organizatora brane pod uwagę przy wyborze zwycięzcy Konkursu.

§ 4 [Zasady i przebieg Konkursu]

1.      Zadaniem osoby chcącej wziąć udział w Konkursie jest wysłanie na adres: konkurs@dykf.pl

·         Znalezienie w serwisie DYKF zdjęcie fryzury ze street style w Mediolanie (tylko 1 zdjęcie), która podoba się Uczestnikowi i którą chciałaby mieć na wiosnę oraz odpowiedz na pytania konkursowe:

- czym jeszcze, oprócz fryzjerstwa, zajmuje się Bartek Janusz?

- kto jest redaktor naczelną portalu DYKF?

 

Oprócz tego Uczestnik jest zobowiązany do wysłania własnego zdjęcie z aktualną fryzurą wraz z imieniem i nazwiskiem, wiekiem oraz wykonywanym zawodem na: konkurs@dykf.pl

W mailu konieczne jest umieszczenie reguły: „zapoznałem/am się z regulaminem konkursu „Wiosenny konkurs DYKF” organizowanym w ramach profilu DYKF, w serwisie społecznościowym Facebook oraz akceptuje wszystkie warunki tego regulaminu”

 

2. należy polubić fanpage DYKF na FB

 

3. Na zgłoszenia konkursowe czekamy do 23.03.2015 do godz. 18.00

 

4. Laureat/laureatka zostaną wybrani przez jury.

 

5. Wygraną w konkursie będzie fryzura wraz z koloryzacją autorstwa Bartka Janusza oraz fotorelacja z metamorfozy Laureatki/Laureata w portalu DYKF

przy spełnieniu warunków, o których mowa w § 3, w szczególności § 3 ust. 2 powyżej. Przesłanie zdjęć i odpowiedzi oraz zaakceptowanie Regulaminu zgodnie z § 3 ust. 2 powyżej powoduje, że osoba chcąca wziąć udział w Konkursie staje się Uczestnikiem.

2. Organizator będzie udostępniał na Funpage’u DYKF jedynie zdjęcia spełniające wymagania § 3 ust. 2 powyżej. Jednocześnie, Organizator zastrzega sobie prawo udostępniania na Funpage’u DYKF wybranych przez siebie zdjęć, w ramach prowadzonego Konkursu, na co Uczestnicy wyrażają zgodę.

3.  Zdjęcia, o których mowa w ust. 1 powyżej, nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich oraz praw do wizerunku osób trzecich.

4. Rozpoczęcie Konkursu nastąpi w dn. 18 marca 2015

5. Konkurs zakończy się w dniu 23 marca 2015

6. Wyniki Konkursu, wskazujące zwycięzcę Konkursu, zostaną opublikowane na Funpage’u DYKF w dniu 24 marca 2015

7. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony decyzją jury, powołanego przez Organizatora, (dalej: „Jury”). Jury przy wyłanianiu zwycięzcy Konkursu będzie brać pod uwagę fotogeniczność Uczestnika oraz dopasowanie fryzury do urody Uczestnika. Jury może podjąć decyzję o wykonaniu innej, pasującej do urody Uczestnika fryzury niż ta wybrana przez Uczestników spośród zdjęć street style z portalu DYKF.

8. Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę, o której mowa w § 5 ust. 1 poniżej.

9. Zwycięzca Konkursu udziela Organizatorowi licencji na korzystanie ze zdjęcia Uczestnika oraz z fotoreportażu wykonanego podczas zamiany fryzury w salonie Bartka Janusza, a opublikowanego w portalu DYKF w zakresie pół eksploatacji opisanych w § 6ust. 3 poniżej. Świadczeniem wzajemnym za udzielenie Organizatorowi licencji jest wskazana w § 5 ust. 1 poniżej nagroda w Konkursie.

 

§ 5 [Nagrody i zwycięzcy]

1. Nagrodę w Konkursi jest fryzura wraz z koloryzacją autorstwa Bartka Janusza oraz fotorelacja z metamorfozy Laureatki/Laureata w portalu DYKF o wartości do 240 zł (słownie: dwieście czterdzieści złotych).

(dalej: „Nagroda”).

2. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany przez Organizatora o wygranej poprzez Funpage DYKF, e-mail lub telefonicznie.

3. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą Konkursu za pośrednictwem e-mail lub telefonicznie w terminie 2 dni roboczych od momentu opublikowania rozstrzygnięcia i wyłonienia zwycięzcy.

4. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest odpowiedzieć na wiadomość Organizatora w ciągu 3 dni od momentu jej wysłania (pod rygorem utraty prawa do Nagrody) oraz podania wszystkich danych teleadresowych, potrzebnych do realizacji Konkursu.

5. Nagroda nie podlega zamianie na inne rzeczy, usługi ani też równowartości pieniężne.

6. Zwycięzca przyjedzie na miejsce realizacji Nagrody (salon Bartka Janusza, ul. Mokotowska 19, Warszawa) na własny koszt.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody zwycięzcy Konkursu z przyczyn nie zawinionych przez Organizatora.

 

§ 6 [Prawa autorskie]

1. Każdy z Uczestników przez akceptację niniejszego Regulaminu oświadcza i gwarantuje, że przysługiwać mu będą, wyłączne i nieobciążone prawami osób trzecich autorskie prawa majątkowe do przesłanych przez nich zdjęć w całości oraz do jego poszczególnych elementów, spełniających cechy utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, (dalej: „Dzieło”).

2. Z chwilą udzielenia Organizatorowi odpowiedzi, o której mowa w § 5 ust. 4 powyżej Zwycięzca udziela Organizatorowi wyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji do Dzieła (stanowiącego fotoreportaż w DYKF oraz wpis na FB) na czas 5 (pięciu) lat.

3. Licencja, o której mowa w  ust. 2 powyżej, udzielona zostaje na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalania  i zwielokrotniania techniką cyfrową, drukarską, reprograficzną, fotograficzną, zapisu magnetycznego,

b) wprowadzania do obrotu;

c) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i multimedialnej;

d) publicznego udostępniania Dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć́ do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

e) publicznego wykonania i publicznego odtwarzania;

f) wystawiania;

g) wyświetlania;

h) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian;

i) użyczania, najmu;

j) nadawania za pomocą wizji i fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną;

k) nadawania za pośrednictwem satelity;

l) równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania) Dzieła;

4. Zwycięzca Konkursu upoważnia Organizatora do decydowania o pierwszym udostępnieniu Dzieła publiczności i korzystania z Dzieła.

5. Organizator ma prawo dokonywania wszelkich zmian Dzieła, obejmujących także zmiany wynikające z opracowania redakcyjnego.

6. Organizator ma prawo do korzystania z fragmentów Dzieła i korzystania z nich w zakresie pól eksploatacyjnych określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu.

7. Organizatorowi przysługuje prawo włączania i wykorzystywania Dzieła w ramach dowolnych utworów i innych dóbr (w szczególności dowolnych programów komputerowych, utworów audiowizualnych, stron WWW, baz danych).

 

§ 7 [Przetwarzanie danych osobowych]

1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. - Dz. U. z 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm., dalej: „Ustawa o Ochronie Danych”).

2. Uczestnicy, wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w zakresie niezbędnym w procesie przeprowadzania Konkursu w momencie akceptacji treści niniejszego Regulaminu, zgodnie z § 3 ust. 2 powyżej.

3. Administratorem danych osobowych Uczestników, na potrzeby Konkursu jest Organizator.

4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym w celu wydania Zwycięzcy Nagrody. Informacje dotyczące Zwycięzcy będą przetwarzane przez Organizatora i przekazywane w razie potrzeby do właściwego urzędu skarbowego oraz do publicznego lub prywatnego operatora usług pocztowych (w celu doręczenia Nagrody), jak również mogą być przekazywane innym uprawnionym instytucjom i organom, na podstawie szczególnych przepisów prawa.

5. Podanie danych osobowych przez Uczestnika, oraz zgoda na ich przetwarzanie zgodnie z ust. 2 powyżej jest dobrowolna. Każdy Uczestnik, ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w Ustawie o Ochronie Danych. Każdy Uczestnik ma prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, przekazując swoje pełne imię i nazwisko wraz z oświadczeniem o odwołaniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych pisemnie do Organizatora. Złożenie odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, o którym mowa powyżej, w trakcie trwania Konkursu, uważane będzie za wycofanie się Uczestnika z Konkursu.

6. Wszelkie informacje w tym dane osobowe podawane przez Uczestnik są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie Facebook Inc.

 

§ 8 [Reklamacje]

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy, powinni zgłaszać na piśmie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.

2. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data nadania przesyłki zawierającej reklamację.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym do Organizatora.

4. Reklamacje Uczestników rozpatrywane będą przez Komisję w terminie 14 dni roboczych od daty ich doręczenia Organizatorowi.

 

§ 9 [Postanowienia końcowe]

1. Organizator zastrzega sobie prawo do:

a) dokonywania zmian w Regulaminie, jeżeli zmiany te nie są mniej korzystna niż poprzednie uregulowania dla Uczestników;

b) przedłużenia czasu trwania Konkursu;

c)  skrócenia czasu trwania Konkursu.

2. Organizator każdorazowo ogłosi zmiany w Regulaminie na Funpage’u DYKF.

3. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

 

§ 10 [Odpowiedzialność]

1. Odpowiedzialność za ewentualne naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich przez wpis zamieszczony w ramach Konkursu ponosi wyłącznie Uczestnik, który przesłał do Organizatora własne zdjęcie i odpowiedzi na pytania.

2. Organizator ponosi odpowiedzialność za zapewnienie ochrony danych osobowych Uczestników w ramach Konkursu.

3. Organizator odpowiada za wydanie Nagrody Zwycięzcy Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

4. Zgłoszenia do Konkursu nie spełniające wymogów Regulaminu zostaną wykluczone z Konkursu i nie będą brane pod uwagę przy wyłanianiu zwycięzcy Konkursu.